Odbor za lepšo Staro Šiško

 

Dobrodošli!

Vsebina pobud Odbora za lepšo Staro Šiško

·  Vzpostaviti stike z investitorji posegov v Stari Šiški (Slovenijavino, LIZ ter eventuelno zaradi odškodnin, ki jih izplačata Vegrad in Spekter).

·  Vzpostaviti stike z odgovornimi za prostorske postopke (županja, Mestna uprava oddelek za urbanizem, četrtna skupnost, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor).

·  Zahtevati javni arhitekturni natečaj za lokacijo Slovenijavino (programska izhodišča pripravi odbor in sodeluje tudi v izborni komisiji).

·  Pridobiti arhitekturne kritike že zgrajenih objektov (Milana Majcna - Vegrad, Malgajeva – LIZ, Frankopanska – Spekter).

·  Opozoriti na povzročeno škodo in motenje (svetlobni reflektorji na Malgajevi – gradbišče LIZ - SCT, razpoke na hišah na Lepodvorski, Medvedovi – gradbišče LIZ – SCT ter Drogerija - Vegrad, poškodbe na cestah, prah in hrup, nepravilna organizacija gradbišča – nalaganje tovornjakov na javnih cestah – vsa gradbišča) ter opozoriti na poslabšanje varnosti na poteh v Osnovno šolo Spodnja Šiška ter Vrtec Čenča.

·  Zahtevati posnetek ničelnega stanja za osončenje, promet, hrup, zrak, podtalnico za celo območje Stare Šiške.

·  Zahtevati reševanje urbanističnih vprašanj v okviru občinskega lokacijskega načrta Stara Šiška (Slovenijavino) za celo območje Stare Šiške po ureditvenem načrtu iz 1995.

·  Zahtevati sanacijo cestne mreže (popravila, pranje cest ) za čas, ko so odprta gradbišča.

·  Predlagati javni interes za strukturo stanovanj oz. lokalov za lokacijo Slovenijavino (varovana stanovanja za paliativno oskrbo ostarelih na domu, otroška igrišča, javna prehodnost – prehod Frankopanska Žibertova, večja trgovina z živili).

·  Pobuda za prometno študijo in ugotovitev možnih lokacij za parkiranje oz. nove izvoze na Celovško in Drenikovo cesto ter poseben izvoz Pivovarne Union na Celovško cesto.

·  Ponovna preveritev planiranih posegov na Celovški cesti glede na izhodišča iz leta 1995 (kaj je s tramvajem, podhodom za pešce in možnostjo kolesarjenja do Tivolija).

·  Ugotovitev števila potrebnih parkirnih mest na velikost stanovanja, preveritev zadostnosti pri načrtovanih in začetih gradnjah v Stari Šiški ter vnos metodoloških rezultatov v prostorske akte (pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju MOL); obenem pa tudi preveritev celotnega mirujočega prometa v Stari Šiški in pridobitev idejnih rešitev za ukrepe.

·  Izvedba protihrupnih ukrepov ob gorenjski progi.

·  Celostno preveriti in evidentirati zelene površine ter drevesno zasaditev v Stari Šiški ter jo obnoviti ter razširiti (ulice kot so Frankopanska so imele drevesno zasaditev, pa je odstranjena).

·  Zahtevati, da se denar, pobran s komunalnimi prispevki, začne takoj in nemudoma vračati v sosesko! Prioritetno je s tem denarjem potrebno začeti urejati promet.

·  Zahtevati, da smo udeleženi pri sprejemanju prostorskih rešitev za Slovenijavino, saj smo v njegovem vplivnem okolišu.

·  Z več pobudami smo opozorili Ministrstvo za okolje in prostor kot nadzornemu organu nad občinskimi prostorskimi ureditvami, da ukrepa zaradi nezakonitosti v prostorskih aktih (več o tem)

 

Seznam dokumentov (naše pobude in odgovori organov) dobite tukaj.